CÁC CON TÔI

 

Các con tôi, mới lên năm, lên ba,

Đã tưởng mình lớn mạnh như người ta:

Biết bao lần vấp qua rồi té lại

Khi vội rời nách mẹ với tay cha.

 

Các con tôi lần-lượt lớn khôn ra,

Nhưng tôi thấy chúng vẫn cón bé dại;

Vì chính mình vẫn thiệt-thòi, thất-bại,

Huống con mình tất cả mới manh-nha.

 

Thế-hệ tôi sinh nhầm thời nghịch-đại;

Bị tai người, ách nước; khốn thăng-hoa;

Không có gì bảo-đảm góc nhìn xa;

Các con tôi: nỗi khổ của lòng cha.

 

Nay… giữa đêm bỗng hốt-hoảng kêu la

Vì mộng thấy con mình toan bị hại;

Sực bật cười, nhưng nước mắt tuôn ra:

Có cái gì huyền-diệu trong lòng ta!

 

Các con tôi đã làm mẹ, làm cha;

Các con tôi đã lên ông, lên bà;

Nhưng trong tôi chúng vẫn còn bé dại

Như cái thời chúng mới lên năm, ba!

 

                         THANH-THANH