TÔI CÀI ĐIỆP-VIÊN VÀO NỘI-BỘ

BA-LAN & ĐÔNG ÂU

 

 

        ỦY-HỘI QUỐC-TẾ

 

        Hiệp-Định Paris

 

        NGÀY 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp-Định Paris chấm dứt chiến-tranh và tái-lập ḥa-b́nh tại Việt-Nam được kư-kết và có hiệu-lực kể từ hôm sau.

 

        Phần đông đồng-bào Miền Nam đă nghe, đă đọc và đă phát-biểu quá nhiều những lời chỉ-trích Hiệp-Định Paris, và chính những người thân-Chính-Quyền nhất cũng phải đồng-ư phần lớn với những phát-biểu bất-măn về các điều-khoản trong đó thua-thiệt cho Việt-Nam Cộng-Ḥa.

 

        Tám tháng sau đó, vào ngày 26 tháng 9, tôi rời Vùng II ra Vùng I đảm-trách Giám-Đốc Đặc-Cảnh (An-Ninh và Phản-Gián) Miền Trung.

 

        VỚI tôi, về mặt nổi, những điều liên-quan thiết-thực đến cách xử-trí của nhân-viên công-lực, những khi đối-diện với các thành-viên Cộng-Sản (cộng-sản Ba Lan và Hung Gia Lợi trong Ủy Hội Quốc Tế, và cộng sản Bắc Việt Xâm-Lược trong Ban Liên Họp Quân Sự 4 và 2 Bên) ở nơi công-cộng, là điều cần đề-cập nhất, th́ không nghe Cấp Trên chỉ thị ǵ, mả lại c̣n ra lệnh cấm tiếp-xúc với họ nữa, nên tôi đă tự ư hướng-dẫn cho thuộc-viên từ trong Vùng II rồi, nay ra Vùng I tôi cũng làm lại việc đó cho các cấp nhân viên ở ngoài này.

 

        NHƯNG. quan-trọng hơn hết, về mặt ch́m, tôi đă có cách cụ-thể vớt-vát thiệt-tḥi cho phe Quốc-Gia đối với Hiệp-Định Paris:

 

        Từ trong Vùng II, tôi đă quyết-định tấn-công t́nh-báo ngay vào chính các Phái-Đoàn Bắc-Việt Xâm-Lược và Cộng-Tặc Miền Nam (ít nhất th́ cũng đă đạt được một thành công ban đầu tại Phan Thiết); và nay th́ tại Vùng I, gặp được hoàn-cảnh cả đối-nội lẫn đối-ngoại thuận-lợi hơn, tôi phải đích-thân ra tay đối với cả Ba-Lan lẫn Hung-Gia-Lợi, bắt đầu từ các Phái-Đoàn liên-hệ tôi gặp hằng ngày trong thành-phố Đà Nẵng này.

 

 

Ủy-Hội Quốc-Tế tại Khu-Vực II

 

        THEO Hiệp-Định Paris th́ lĩnh-thổ Việt-Nam Cộng-Ḥa được chia ra làm nhiều Khu-Vực; mỗi Khu-Vực được đặt dưới quyền kiểm+giám của một Phái-Đoàn đại-diện Ủy-Hội Quốc-Tế, tức Ủy-Hội Kiểm-Soát và Giám-Sát Quốc-Tế (ICCS=International Commisssion of Control and Supervision).  Ủy-Hội Quốc-Tế gồm có 4 nước: Gia-Nă-Đại (Canada) về sau Ba-Tư (Iran) thay-thế , Nam Dương (Indonesia), Ba-Lan (Poland), và Hung-Gia-Lợi (Hungary).

 

        Đại Diện các phe lâm-chiến được gọi là Ban Liên-Hợp Quân-Sự 4-Bên (Hoa-Kỳ, Việt-Nam Cộng-Ḥa, Việt-Nam Dân-Chủ Cộng-Ḥa tức Cộng-Sản Bắc-Việt, và Cộng-Ḥa Miền Nam Việt-Nam tục gọi “Việt-Cộng”) về sau chỉ c̣n 2-Bên (VNCH và CHMNVN).

 

        Riêng (Quân-) Khu I của VNCH được chia thành  2 Khu-Vực của Ủy-Hội Quốc-Tế:  Khu-Vực I đặt trụ-sở tại Huế, và Khu-Vực II đặt trụ-sở tại Đà-Nẵng.

 

        Đà-Nẵng là thủ-phủ của Miền Trung, nơi có Bộ Tư-Lệnh Quân-Đoàn I & Quân-Khu I, Bộ Chỉ-Huy Cảnh-Lực & Ngành Đặc-Cảnh Vùng I, các cơ-quan Chính-Quyền cấp Vùng, các Ṭa Tổng-Lĩnh-S ngoại-quốc cấp Vùng, v.v...

 

        Trong lúc Cảnh-Sát Quốc-Gia toàn-quốc đều phải tuân theo chỉ-thị của thiếu-tướng Tư-Lệnh Nguyễn Khắc B́nh không được tiếp-xúc với Ba-Lan và Hung-Gia-Lợi th́ tôi đă xin, và đă được phép, cho riêng tôi được tiếp-xúc với các thành-viên Cộng-Sản nước ngoài ấy.

 

(Đối với Cộng-sản Việt-Nam th́ Ngành Đặc-Cảnh, từ cấp lĩnh đạo xuống đến các Điệp-Trưởng, Trưởng Lưới, Trưởng Mũi và Trưởng Mối Biệt-Tác, đă tiếp-xúc từ lâu rồi, ngay từ trước khi bọn họ bị giết, bị bắt, hoặc hưởng-ứng chính-sách Chiêu-Hồi, mục-đích là để tuyển dụng họ làm nội-tuyến cho ta).

 

 

Hai Phái Đoàn Ba-Lan và Hung-Gia-Lợi

 

        ỦY-HỘI Quốc-Tế được một Hăng Thầu Hoa-Kỳ cung-cấp một ṭa nhà riêng, để làm trụ-sở chính-thức; nơi đó hai Phái Đoàn Ba-Lan và Hung-Gia-Lợi làm việc chung với các Phái Đoàn Ba-Tư và Nam Dương.

        Đó cũng là nơi Ủy-Hội Quốc-Tế chính-thức hội-họp với các Phái Đoàn Hoa-Kỳ và Việt-Nam Cộng-Ḥa.

 

        Hai Phái Đoàn Ba-Lan và Hung-Gia-Lợi được cấp một chỗ ở riêng, để phe Cộng-Sản ở chung với nhau:  họ chiếm toàn-bộ khách-sạn “Hồng Kông”.

 

        Một hăng-thầu Hoa-Kỳ cung-cấp cho họ mọi thứ cần dùng trong đời sống và sinh-hoạt hằng ngày.

 

        TẠI khách-sạn “Hồng Kông” này, hai Phái Đoàn Ba-Lan và Hung-Gia-Lợi có đặt những pḥng-giấy bỏ túi cho Trưởng Phái Đoàn, Sĩ-Quan Điều-Hành, Sĩ-Quan Truyền-Tin/Mật-Mă, và Thông Dịch-Viên của ḿnh.

 

        Dưới quyền Phái Đoàn Khu-Vực II, tại Đà-Nẵng, có 3 Tổ Ủy-Hội Quốc-Tế:  tại Hội-An, Chu-Lai, và Quảng-Ngăi.

 

        Về phương-tiện di-chuyển của UHQT th́:  về đường bộ là xe-hơi sơn màu trắng, có gắn cờ ICCS (mà tài-xế lúc đầu là người Mỹ, về sau là nguời Việt-Nam); và về đường hàng-không là các loại phi-cơ của Hăng “Air America” có sơn ba đường gạch ngang màu lục phía sau đuôi (và phi-công là người Hoa-Kỳ).

 

        Về phía Hăng Thầu th́:  tại khách-sạn “Hồng Kông” có một bộ-phận chấp-hành, gồm có một thư-kư khách-sạn là đại diện chính; quản-gia; và các công-nhân như bồi, bếp, tài-xế, thợ máy; v.v... đều là người Việt-Nam.

 

 

Kế-hoạch hoạt-động của tôi

 

        VỀ phía Chính-Quyền Việt-Nam:  Trung-Ương không hề ra lệnh; và hẳn sẽ không chấp-thuận cho tôi, cũng như cho bất-cứ ai, hướng mũi hoạt động gián điệp, tức là t́nh-báo chủ động; chứ không phải phản-t́nh-báo bị động của ḿnh vào các mục-tiêu Cộng-Sản nước ngoài.

        Việc đó nằm ngoài phần-vụ và trách-nhiệm của Ngành Đặc-Cảnh VNCH.

        Nhưng tôi đă thuyết-phục và được phía Người Bạn Đồng-Minh (CIA) đồng-ư và trợ-giúp tôi.

 

        Các thành-viên Ba-Lan và Hung-Gia-Lợi, nhất là các cấp chỉ-huy và chuyên-viên, không phải chỉ là sĩ-quan bộ đội b́nh-thường, mà là cán-bộ gián điệp quan-trọng của 2 nước này; chính CIA cũng đă xác-nhận như thế với tôi .  Bọn họ đến đây để tiếp sức cộng-sản Việt-Nam chống phá chúng ta, tại sao chúng ta không dùng gậy ông để đập lưng ông, mượn tay bọn họ để gây biến-loạn ngay trong nội-bộ guồng máy độc-đảng của chính bọn họ ngay bên trời Âu .

 

        Trong ngành t́nh-báo, kẻ thù có thể thuộc nhiều dân-tộc khác nhau, hoạt-vực có thể gồm nhiều quốc-gia khác nhau; huống ǵ CIA cũng đang cần tung thêm lưới vào trong hàng-ngũ các nước thuộc Khối Liên-Xô ...

 

        Tôi mượn của Ṭa Tổng-Lĩnh-S Hoa-Kỳ một số từ-điển bách-khoa cũng như tài-liệu thời-sự để t́m hiểu thêm về hai nước Ba-Lan và Hung-Gia-Lợi.

 

        NÓI chung, tuy ở trong khối Liên Bang Xô Viết, đại đa số dân-nhân cả Ba-Lan lẫn Hung-Gia-Lợi đều đang vùng-vẫy để thoát khỏi quyền thống-trị của Nga-Xô .

 

        Tôi gợi ư Hoa-Kỳ lợi dụng tối-đa t́nh-h́nh ở hai nước ấy, đặc-biệt là Ba-Lan.  Ở Ba-Lan th́ công-nhân là lực-lượng tiền-phong hùng-hậu, và các tầng-lớp dân-nhân th́ chịu ảnh-hưởng sâu-rộng của Vatican.

 

        TRONG lúc chờ-đợi, tôi đứng ra móc nối các thành-viên cộng-sản trong Ủy-Hội Quốc-Tế hiện có ở đây .

 

        Tôi lư-giải rằng:  nếu tôi mà làm được việc, th́ chính Người Bạn Đồng-Minh hưởng công; viên-chức liên-hệ sẽ được chuyển đến quốc-gia hữu-quan để phát-triển thêm mạng lưới của ḿnh, thành tích gia tăng; làm việc bên đó, không có chiến-tranh, hẳn là an-toàn, an-nhàn hơn ở Việt-Nam!

 

        Thế là tôi được Người Bạn Đồng-Minh tán-đồng và yểm-trợ mọi mặt tối đa .

 

 

Một cơ-hội tiếp-cận tự-nhiên

 

        MỘT hôm, một viên-chức cao-cấp thuộc Ṭa Tổng-Lĩnh-S Hoa-Kỳ tại Vùng I tổ-chức một buổi dạ-tiệc tại tư-gia thật ra là một bữa ăn đặc-biệt.

        Chủ nhà không nấu dọn ǵ, mà dùng sân trước và vườn sau làm một cảnh chợ vỉa hè.  Họ đặt mua trọn chuyến hàng: nơi này là xe phở ḅ; nơi kia là gánh bánh lá & chả tôm, v.v...; hầu hết các món hàng rong quen-thuộc của Đà-Nẵng đều được quy-tụ về đây.  

        Thực-khách đến ăn món nào th́ đều theo đúng cách-thế thông-thường đối với món đó, chỉ khác là khỏi trả tiền.

 

        Trong khung-cảnh đó, tôi đă tiếp-xúc lần đầu với các viên-chức lănh đạo 4 Phái Đoàn Ủy-Hội Quốc-Tế, và đặc-biệt là 2 Trưởng Phái Đoàn Cộng-Sản Ba-Lan và Hung Gia Lợi .  Cấp-tốc nghiên-cứu, lượng-giá đối-tượng, tôi đă dễ dàng t́m ra phương-thức đối đầu với các mục-tiêu.

 

 

Toán “Thạch-Mă”

 

        BỘ Tư-Lệnh Cảnh-Lực Quốc-Gia có chỉ-thị cho các Địa-Phương nơi nào có Ủy-Hội Quốc-Tế cấp Khu-Vực th́ tổ-chức một Toán Hộ-Tống bảo-vệ an-ninh cho các Phái Đoàn.  Các Phái Đoàn Ba-Lan và Hung-Gia-Lợi tại Khu-Vực II ở Đà-Nẵng không nhận việc hộ-tống ấy, v́ họ cảm thấy là bị theo dơi; họ muốn tự-do đi lại, hành-động theo ư muốn riêng; nên các Phái Đoàn Ba-Tư và Nam Dương cũng đồng-ư theo .

 

        Do đó, tôi nhận nhiệm-vụ theo dơi các Phái Đoàn Ủy-Hội Quốc-Tế từ phía Cảnh-Sát Sắc-Phục sở-tại chuyển qua cho Ngành Đặc-Cảnh cấp Vùng.

        Tại đây có một bộ-phận đặc-trách mang bí danh “Toán Thạch-Mă”, trong đó có cả một số nhân-viên của Sở I An-Ninh Quân Đội biệt-phái đến; tất cả đều mặc dân-phục để hoạt-động ch́m.

 

        TÔI thuê cho Toán một trụ-sở riêng.

        V́ không tiện bề sử-dụng xe Jeep sơn màu xanh+trắng của phía Sắc-Phục nên tôi đă xin Người Bạn Đồng-Minh một chiếc xe Jeep dân-sự để cho Toán dùng.  Xe này là của Ṭa Tổng-Lĩnh-S Hoa-Kỳ nên mang bảng số NT (nhập tạm) dành riêng cho các ngoại-kiều .  Tôi không tiện xin cơ-quan Lộ-Vận cấp cho một số trước-bạ b́nh-thường, v́ xe không thuộc sở-hữu chung của Cảnh-Lực hay riêng của cá-nhân nào .

        Có nhiều chỉ dấu, mà chiếc xe ấy là rơ-ràng nhất, khiến có một số đồng-bào gọi người sử-dụng xe ấy là CIA .

 

        Tôi chỉ nhắc-nhở anh+em trong Toán về mặt an-ninh bản-thân, chứ không giải-tán hoặc thay đổi ngụy-thức, mặc dù thật ra kết-quả giám-thị của họ chỉ thuộc lĩnh-vực thám-báo chưa phải điệp-báo như tôi mong muốn mà ở Trung-Ương th́ do một Văn-Pḥng khác chứ không phải Ngành chuyên-môn của tôi chủ đạo, mà Văn-Pḥng ấy lại chỉ chủ-trương hoạt-động như thế mà thôi.

 

    Có lần Đại-Tá Lê Quang Nhơn, Chánh Sở I ANQĐ, ngỏ ư muốn rút nhân-viên của Sở ḿnh về, v́ họ thiếu người vả lại trong đó có cả một thiếu-tá nhưng tôi không thuận.  Tôi muốn có sự hiện-diện của Toán ấy để đánh lạc hướng chú ư của đối-phương, nhằm bảo-mật các đường dây điệp-báo riêng của tôi.

 

 

Biệt-Đội “Thiên Nga”

 

        BỘ Tư-Lệnh Đặc-Cảnh Trung-Ương, từ thời Trung-Tá Nguyễn Mâu, có thành-lập một đơn-vị nữ-t́nh-báo, từ cấp Trung-Ương xuống đến các Vùng, Tỉnh và Thị, mệnh danh “Biệt-Đội Thiên-Nga”.  Tuy trong một số trường-hợp Biệt-Đội này đă lập được thành-tích khả-quan, nhưng nh́n chung th́ kết-quả hoạt-động vẫn chưa tương-xứng với tổ-chức quy-mô nói trên.  Nhiều nữ-nhân-viên được dùng vào các công-việc văn-pḥng thay v́ ra ngoài ḍ t́m và gài người xâm-nhập vào các chi-bộ cộng-sản nằm vùng hoặc từ mật-khu về móc nối tại nội-thành.

Thế nhưng Thiên-Nga dù sao th́ cũng đă được đồng-bào và cả Việt-Cộng nghe tiếng, biết tên.

 

        GẶP lúc Bộ Ch?Huy Cảnh-Lực Vùng I tuyển-mộ một đợt nữ-nhân-viên, tôi chỉ-thị cho Sở Yểm-Trợ mà cốt là để bắn tiếng ra ngoài hăy chọn cho tôi mươi cô trẻ nhất, đẹp nhất, độc-thân, để tôi huấn-luyện t́nh-báo cho họ, trong đó có môn tiếng Anh và môn khiêu-vũ, kể cả kỹ-thuật chinh-phục đàn-ông.

 

        Trong lúc đó, Bộ Tư-Lệnh Đặc-Cảnh Trung-Ương điện hỏi ư-kiến các Vùng về việc giải-tán Biệt-Đội “Thiên- Nga”.

        Trong Vùng II, tôi đă nhân danh Vùng ấy mà trả lời là xin vẫn giữ y nguyên; nay tại Vùng I, có nhiều triển-vọng sử dụng mỹ-nhân-kế hơn, tôi lại có dịp góp ư mạnh hơn về việc duy-tŕ cái tổ-chức ấy ... mà tôi không hề dùng đến trong các điệp-vụ của tôi.

 

        THIÊN-NGA của tôi là bất-cứ người-đẹp nào hội đủ điều-kiện cho tôi chấm chọn, từ học-đường, công/tư-sở, thương-xá, trà-thất, vũ-trường, cho đến nông-thôn, v.v...  vốn sẵn có mặt khắp nơi, và tự họ đă sẵn có môi-trường sinh-hoạt thích-hợp với công-tác hơn là các nữ viên-chức Ngành An-Ninh.  Đối với các cô gái pḥng trà, từ ca-sĩ, má-xán, vũ-nữ, đến bồi bàn là giới “nhảy dù” tự do tại Thành Đà-Nẵng tôi đă bố-trí cho một số Trưởng Lưới, Trưởng Mũi, và Trưởng Mối thuộc Sở Tác-Vụ, kín-đáo khống-chế những ai có cơ-hội tiếp-xúc với các thành-viên Ba-Lan và Hung-Gia-Lợi.

 

        Đối với phiá Cảnh-Sát Sắc-Phục, tôi đă khéo-léo sắp-xếp để không tổn-thương quyền-hạn của họ; và trung-tá Nguyễn An Vinh, Chỉ-Huy Cảnh-Lực Thị-Xă Đà-Nẵng, đă hiểu biết và hợp-tác với tôi trong việc này .

 

        Đồng-thời, tôi đă đạt được sự hợp-tác trọn-vẹn của Hăng Thầu nước ngoài, để tôi sử dụng nhân-viên có sẵn của họ, hoặc gài thêm người của Đặc-Cảnh vào làm công-nhân cho Hăng Thầu .

 

*

        Đối nội, tôi đă xin được Thiếu-Tá Ngô Phi Đạm, là giảng sư xuất sắc nhất về t́nh báo tại Trường T́nh Báo Trung Ương, thuyên-chuyển ra Vùng I làm việc với tôi .

 

        (Tôi chỉ lược kể đôi điều chung chung mà thôi, c̣n nhiều vấn đề và các chi tiết khác nữa th́ tôi đă viết trong các Chương khác của cuốn hồi kư này).

 

*    

        Nói chung, do sáng kiến riêng của tôi nói trên, nhóm thiểu số Đặc Cảnh Vùng I chúng tôi đă tuyển dụng được khá nhiều thành viên Ba Lan và Hung Gia Lợi, về mặt nổi th́ từ các đại tá Trưởng Phái Đoàn cấp Khu Vực xuống đến các sĩ quan cấp úy Trưởng Tổ cấp Liên Tỉnh và Tỉnh, nhưng về mặt ch́m th́ họ là cán bộ t́nh báo chiến lược cấp trung ương (thông dịch viên có vị thế cao hơn Trưởng Phái Đoàn) của Đảng, Nhà Nước và Quân Đội 2 nước cộng sản quan trọng nhất, sau Nga, trong Liên Bang Các Nước Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Xô Viết (gọi tắt là Liên Xô, tức USSR: Union of Socialist Sovietic Republics), làm nội tuyến cho ta (tức là Hoa Kỳ) v́ sau khi tuyển dụng được th́ tôi đă chuyển giao họ cho cơ quan T́nh Báo Trung Ương của Mỹ (CIA) tiếp tục khai thác sử dụng ngay trong hàng ngũ Liên Xô bên châu Âu .

 

        Những cán bộ vốn được chọn lọc và tín nhiệm đưa đi công tác tại Việt Nam, khi trở về nước đều được xem là có công tham chiến đánh Mỹ ngay trên chiến trường Việt Nam.  Với những cái-gọi-là kinh nghiệm đối đầu trực tiếp với phe “tư bản chủ nghĩa phản động”, các phần tử ấy được trân quư để đem hiểu biết thực tế vận dụng vào chức năng công vụ lănh đạo hoạt động và huấn giảng nghiệp vụ gián điệp tại các khóa bồi dưỡng chuyên môn trong hệ thống Tổ Chức Liên Minh Warsaw (Liên Minh Quân Sự Vác Xô Vi, tại thủ đô Ba Lan) của Liên Xô chống lại Khối Minh Ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Thế Giới Tự Do .

 

        V́ tôi c̣n phải lo về Việt Cộng (cộng sản Việt Nam) và về nội chính (các chính đảng, các giáo hội, các tổ chức “đối lập”, v.v...), trong t́nh h́nh rất nguy ngập của thời gian 1973-75, nên tôi đă cho phép các thuộc viên liên hệ tùy tiện chiếu theo chủ trương và phương thức làm việc đă có kết quả cụ thể của tôi mà hợp tác với Người Bạn Đồng Minh (cố vấn CIA) để tiến hành thêm, do đó tôi không nắm vững hết các thành quả đă đạt được, phải là to lớn hơn.  Lại nữa, trong tinh thần phối hợp đồng minh chống Cộng, tôi đă chấp thuận cho Người Bạn Đồng Minh được trực tiếp sử dụng một số viên chức Đặc Cảnh của tôi mà họ thấy là xuất sắc, biệt phái hẳn qua cho họ (hẳn là thành quả phải không thua kém thành quả của phía Việt Nam), nên tôi không biết ǵ nhiều về các kết quả liên quan.  Ngoài ra, tôi cũng giúp cho NBĐM phương tiện cần thiết (giấy phép đi lại trong giờ giới nghiêm, giấy phép mang vũ khí, v.v...) để họ tuyển dụng nhân viên riêng cho họ, nên tôi hoàn toàn không biết ǵ về thành quả hoạt động của các đường dây bí mật kia.

 

        Chỉ riêng trong phạm vi những ǵ mà tôi có đích thân trực tiếp làm và c̣n nhớ, tôi đă tuyển dụng:

 

Đại tá Konelsko, Trưởng Phái Đoàn Ba Lan

Đại tá Guy Nagy, Trưởng Phái Đoàn Hung Gia Lợi

Trung úy Teleski, Trưởng Pḥng Truyền Tin Mật Mă của Ba Lan

Đại úy Signalia, Trưởng Pḥng Truyền Tin Mật Mă của Ba Lan (kế nhiệm Teleski)

Trung úy Benjenc Grosz, thông dịch viên của Hung Gia Lợi

Trung úy Benez Kadar, Trưởng Tổ Hung Gia Lợi tại Tam Kỳ

(quá tŕnh nghiên cứu, chấm định, tiếp xúc, móc nối, bao vây, gài bẫy, thuyết phục, thử thách, tuyển mộ... đă được kể lại trong sách).

 

        Họ là cán bộ t́nh báo cấp cao, ở cả hai lănh vực chính trị và quân sự, mà lại chuyên môn truyền tin mật mă (biết rơ bí mật nội bộ), và rành (ít nhất là) tiếng Anh, làm thông dịch viên quốc tế (có tư cách công khai tiếp xúc với cả  “đế quốc Mỹ”, huống ǵ bí mật liên lạc với các nhân vật ái quốc & chống Liên Xô), nay được tuyên dương là đă có công đánh Mỹ, được thăng lên cấp cao hơn và cử giữ chức lớn hơn:  họ mà làm tay trong cho Mỹ th́ nguyện vọng của dân nhân Ba Lan và Hung Gia Lợi thoát khỏi gọng ḱm Liên Xô chắc chắn là sớm đạt thành.

 

        Hồi đó, năm 1974-75, Người Bạn Đồng Minh đă chính thức thông báo cho tôi biết về một số tiến triển và kết quả khởi đầu ngay tại Ba Lan và Hung Gia Lợi, đồng thời nhiều lần công khai đăi tiệc khen thưởng các viên chức Đặc Cảnh hữu công (trong sáng kiến của tôi, bắt đầu từ năm 1973).

 

        Đến năm 1979 (sáu năm sau), Giáo Hoàng John Paul II mới về thăm Ba Lan lần đầu tiên, mở đầu cho những hoạt động kế tiếp của Ngài, cũng nhằm góp phần giải thể chế độ cộng sản ở quê hương ḿnh.

 

        Năm 1981, cán bô cấp cao Công An trung ương Việt Cộng nói thẳng với tôi:  “Tôi báo trước cho anh biết, chỉ trong vài hôm nữa thôi, tất cả các thành phần phản động tại Ba Lan cũng như Hung Ga Ri đều sẽ phải đền tội trước ṭa án nhân dân; vả ngay cả bọn CIA liên quan cũng sẽ bị nhà nước có chủ quyền của hai nước ấy trừng trị thẳng tay ...  Sẽ không bao giờ xảy ra sự cố mà bọn đế quốc và lũ tay sai như anh hằng mơ, để anh có thế “tự hào” là chính ḿnh đă góp phần đánh đổ hệ thống xă hội chủ nghĩa tại Ba Lan và Hung Ga Ri, kéo theo sự sụp đổ của cả Khối Cộng Sản Đông Âu!  Có phải bọn chủ CIA của anh đă nhồi nhét cái ư tưởng hăo huyền ấy vào trong đầu óc vong bản của anh hay không?”

 

        Lúc đó, vào năm 1981, Cộng-sản Việt-Nam chỉ biết là Ba-Lan và Hung-Gia-Lợi bị tôi tổ-chức xâm-nhập giùm cho CIA từ năm 1973, nên mới suy-luận là nếu cộng-sản tại hai nước ấy mà sụp đổ th́ sẽ kéo theo cả sự sụp đổ tại các nước kia.  

        Sau này, khi sự suy-diễn của họ trở thành sự thật, th́ cái tŕnh-tự nói trên đă đảo ngược lại:  Từ đầu năm 1989, cộng-sản tại các nước trong Liên-Bang Xô-Viết đă chấm dứt, và cuối năm ấy, cộng-sản tại Hung-Gia-Lợi cũng đă cáo-chung.  Chính Liên-Xô, do Gorbachev lănh-đạo, đă mở đường, từ năm 1985, cho các nước thuộc quyền lần-lượt về với Tự-Do trước tiên, rồi chính ḿnh cũng lột xác vào đầu năm 1990.  Đến cuối năm này th́ cộng sản Ba Lan cáo-chung.  Thế là tan ră toàn Khối cộng-sản Đông-Âu.

(c̣n nữa)

 

LÊ XUÂN NHUẬN