Đức Giáo-Hoàng John Paul II nh́n-nhận tất cả tội-lỗi của Giáo-Hội Ky-Tô-Giáo La-Mă

 

Đức Giáo-Hoàng John Paul II đối với Đức Mẹ Maria

 

Vai Tṛ của Đức Giáo-Hoàng John Paul II trong công-cuộc giải-thể chế-độ cộng-sản Ba-Lan

 

Người Đă Chết, nhưng Chưa Hết Chuyện:

            1- Bị tân-Giáo-Hoàng công-kích

            2- Bị giáo-dân phản-đối

            3- Bị tín-đồ truất-phế

 

Về Cổng Chính