Cố Tổng-Thống Ngô Đ́nh Diệm

*

Tôi kính trọng Diệm, 

tôi không tán đồng việc giết Diệm, 

tôi phản đối cách giết Diệm

Lê Xuân Nhuận

(Hồi-kư Về Vùng Chiến-Tuyến, Westminster: Văn Nghệ, 1996, trang 307)

ISBN: 1-886566-15-1