Cố Tổng-Thống Ngô Đ́nh Diệm

*

Tôi kính trọng Diệm, 

tôi không tán-đồng việc giết Diệm, tôi phản-đối cách giết Diệm; 

nhưng tôi thông-cảm t́nh-cảnh của những kẻ đă cỡi lên đầu hổ rồi: giết hổ hay hổ giết ḿnh.

Có thể xem như tự-vệ mà thôi.

Lê Xuân Nhuận

(Hồi-Kư Về Vùng Chiến-Tuyến, Westminster: Văn Nghệ, 1996, trang 307-08)

ISBN: 1-886566-15-1

*

CA-DAO THỜI-ĐẠI:

Chuyện ǵ cũng có đầuđuôi;

Trước xấu, sau tốt: mọi người đều khen.

Trước sáng-trưng, sau tối-đen:

Mọi người đều chửi, chứ khen nỗi ǵ?!

 

                                                                                                                    Ngô Đ́nh Diệm