THIÊN-ĐƯỜNG & ĐỊA-NGỤC

 

 

Quả đất xoay vần chẳng phút yên,

Mười phương vũ-trụ lại vô-biên:

“Thiên-đ́nh” trên đó quay nằm dưới!

“Hoả-ngục” dưới này chuyển đứng trên!

Thuở trước u-mê nên quỷ-biện,

Ngày nay sáng-suốt phải minh-tuyên!

Một mai sinh-vật hành-tinh đến,

Mới thấy loài thần: sản-phẩm điên!

 

                                     THANH-THANH