THI-NHÂN VIỆT-NAM
chào mừng Qúy Bạn đến với
THANH-THANH

NOTICE

Dear Poetic Friends,

If you want me to help you write English poems,

edit your English drafts,

or translate your Vietnamese poems into English ones,

please email me at

Thanh-Thanh@Thanh-Thanh.com or

NhuanXLe@yahoo.com

 

Thanks,

Thanh-Thanh

 

 

GIỚI-THIỆU TÁC-GIẢ
CƠN ÁC-MỘNG * MIỀN ĐẤT HỨA * MẤY VẦN THƠ 
  TUẦN TRĂNG MẬT * ÁNH TRỜI MAI * VỚI THƯỢNG-ĐẾ
THƠ VÀ NGƯỜI THƠ  
BÚT-LUẬN

Vài Dòng Cho Nhau

ENGLISH POETRY: 
SONG-NGỮ THANH-THANH
THIS LAND OF PROMISES
POEMS BY SELECTED VIETNAMESE
VIETNAMESE CHOICE POEMS
POETRY WITH VIETNAMESE
HỒI-KÝ LÊ XUÂN NHUẬN:
VỀ VÙNG CHIẾN-TUYẾN
CẢNH-SÁT-HOÁ, QUỐC-SÁCH YỂU-TỪ CỦA VIỆT-NAM CỘNG-HOÀ
BIỀN-LOẠN MIỀN TRUNG
NGƯỜI VÀ VIỆC 
            
Ra Cổng Chính