PHẢN-BỘI CỬ-TRI

 

 

        Người dân Việt-Nam đă liên-tiếp sống khổ+nhục dưới chế-độ bóc-lột của đế-quốc Pháp thực-dân, ảnh-hưởng phong-kiến của triều-đ́nh Bảo-Đại bù-nh́n, rồi chính-sách phi-nhân của cộng-sản độc-tài, nên khao-khát Tự-Do Dân-Chủ, để có được một chỗ đứng xứng-đáng dưới ánh mặt trời.

 

        Do đó, khi ông Ngô Đ́nh Diệm được đưa lên cầm nắm chính-quyền, với khẩu-hiệu “đả-thực, bài-phong, diệt-cộng”, và nhất là với phương-châm “tiết trực, tâm hư”, đa-số người dân Việt-Nam đă nhiệt-liệt ủng-hộ ông như một cứu-tinh đến từ Thế-Giới Tự-Do.  Và lẽ dĩ-nhiên phần đông người dân Việt-Nam đă đặt hết tin-tưởng vào từng lời nói và mỗi việc làm của họ Ngô.

 

        Thế nhưng, trong cuộc “trưng-cầu dân-ư” mà Thủ-Tướng Ngô Đ́nh Diệm tổ-chức vào ngày 23 tháng 10 năm 1955, để truất-phế Quốc-Trưởng Bảo-Đại và tín-nhiệm Thủ-Tướng họ Ngô lên làm Tổng-Thống đầu tiên của một nước Việt-Nam Cộng-Ḥa, là cơ-hội và phương-thức tự-do dân-chủ duy-nhất cho mọi người dân lần đầu tiên công-khai và chính-thức nói lên tiếng nói của chính ḿnh, noi gương “thành tín” và “đạo đức cách-mạng” của “Ngô chí sĩ”, th́ chính “lănh tụ anh minh” Ngô Đ́nh Diệm đă gian-lận phiếu bầu của cử-tri.

 

*

Theo nhà văn ĐÀO VĂN B̀NH

(Tổng Hội Trưởng Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam):

 

<<Một tuần lễ trước ngày Trưng Cầu Dân Ư (23-10-1955), học sinh chúng tôi được xe nhà binh (xe camion) chở tới Chợ B́nh Tây (Chợ Lớn), tay cầm h́nh Vua Bảo Đại bị gạch mặt, hát khản cả tiếng những bài vè mà tôi c̣n nhớ được vài câu như sau “Ve vẻ vè ve, nghe vè Bảo Đại, là quân ăn hại…” (Điều này tôi đă ghi lại trong cuốn hồi kư tù, hồi kư lịch sử Những Sự Thực Không Thể Chối Bỏ xuất bản năm 1987). Sau cuộc xuống đường chửi bới Ô. Bảo Đại, chiều hôm đó chúng tôi được các thầy/cô phát cho mỗi đứa 5 đồng gọi là tiền “Cụ” thưởng cho học sinh. Số tiền 5 đồng lúc đó quá lớn và quá sướng để tha hồ ăn thịt ḅ khô, đậu đỏ bánh lọc và coi Ciné ở Rạp Moderne cũng nằm sát Chợ Tân Định. Cùng với những chiến dịch như vậy, đài phát thanh ra rả truyền đi những lời hướng dẫn đồng bào đi bỏ phiếu “ Xanh bỏ vào giỏ, Đỏ bỏ vào thùngtức lá phiếu màu xanh in h́nh Ô. Bảo Đại th́ bỏ vào giỏ rác, lá phiếu màu đỏ in h́nh Ô. Diệm th́ bỏ vào thùng phiếu. Đầu óc thơ dại của trẻ nhỏ dễ bị tiêm nhiễm...>>

(trích từ bài viết “Cuộc Trưng Cầu Dân Ư Truất Phế Vua Bảo Đại Năm 1955” cuả Đào Văn B́nh).

Ghi Nhận:  Phía Bảo Đại không có người nào được phép phát-biểu ǵ cả trong cuộc "trưng cầu dân ư" này.

 

  *

Theo Tiến-Sĩ NGUYỄN Đ̀NH TUYẾN

(Nhà văn):

 

         <<Ngày 6 tháng 10 năm 1955

        Bộ Nội Vụ của Thủ Tướng Diệm tuyên bố sẽ có cuộc Trưng Cầu Dân Ư được công bố với kết quả là 98,2% chống Quốc Trưởng Bảo Đại, đồng ư bầu Thủ Tướng Diệm làm Quốc Trưởng.

        Cuộc Trưng Cầu Dân Ư này là màn đạo diễn của Đại-tá Landsdale đă đóng vai tṛ quan trọng trong việc ủng hộ Thủ Tướng Diệm.  Ở nhiều nơi trong thành phố Saigon, số phiếu bầu cử cho ông Diệm bằng 130% con số cử tri (v́ binh sĩ của Lữ Đoàn Pḥng Vệ Phủ Thủ Tướng và Đoàn Viên Phong Trào Cách Mạng Quốc Gia của ông Diệm đă được phép bầu đi bầu lại nhiều lần)>>

(Trích từ cuốn sách “Những Biến Cố Lớn trong 30 Năm Chiến Tranh tại Việt Nam 1945-1975”, do “Đại Học Đông Nam” ở Houston, TX, USA, xuất-bản năm 1995 - trang 39).

Ư-Kiến:  Ngày 23 tháng 10 mới có "trưng cầu dân ư" mà ngày 6 tháng 10 (trước đó hơn nửa tháng) Bộ Nội-Vụ đă tuyên-bố là sẽ có kết-quả 98,2% bầu Thủ-Tướng Diệm làm Quốc-Trưởng, th́ thật là... hết nước nói! 

*

Theo Thiếu-Tướng EDWARD LANSDALE

(Cố-Vấn Đặc-Biệt của Thủ-Tướng và Tổng-Thống Ngô Đ́nh Diệm):

 

        Thiếu-tướng Edward Lansdale, sĩ-quan T́nh-Báo Hoa-Kỳ (người giúp Phi-Luật-Tân dẹp yên cộng-sản Huk, dựa theo sách-lược "Ấp Chiến-Lược" của Sir Robert Thompson của Anh dùng để quét sạch cộng-sản Mau-Mau tại Mă-Lai-Á trước kia), là "thiên-thần hộ-mạng" của ông Ngô Đ́nh Diệm, suốt những năm đầu cầm quyền của họ Ngô.

        Từ-điển bách-khoa "Wikipedia" đă viết như sau:

<<After the widely discredited election of Ngo Dinh Diem in 1955, Lansdale is said to have advised Diem to revise the 98.2 percent victory he claimed down to 70 percent to make it more plausible, advice which Diem did not take.>>

        (Sau cuộc bầu-cử đầy tai-tiếng của ông Ngô Đ́nh Diệm vào năm 1955, có tin cho biết là Lansdale đă có khuyên Diệm hạ giảm tỷ-lệ số phiếu đắc-cử 98.2% xuống c̣n 70% mà thôi, th́ kết-quả ấy mới hợp-lư hơn, nhưng Diệm đă không nghe theo."

 

        Từ-điển quốc-tế Wikipedia đă viết tóm-tắt về sự-việc này như sau:

<<He returned to be appointed Prime Minister of South Vietnam by (Ex-Emperor) Chief of State Bảo Đại in 1954, when the French had been defeated at Dien Bien Phu and were ready to withdraw from Indochina.

When the referendum was held, Diệm's troops guarded the polls and those who attempted to vote for the (Ex-Emperor) Chief of State were assaulted.  Observers say that the fraud was obvious.  In Saigon, for example, Diệm claimed more votes than there were registered voters in the entire area.>>

http://en.wikipedia.org/wiki/Ngo_Dinh_Diem

 

(Năm 1954, sau khi quân Pháp đă thất-trận tại Điện Biên Phủ và sẵn-sàng rút lui khỏi Đông Dương, ông Ngô Đ́nh Diệm được (Cựu-Hoàng) Quốc-Trưởng Bảo Đại cử về làm Thủ Tướng của Nam Việt-Nam.

Trong cuộc trưng-cầu dân-ư, lính-tráng của Diệm canh-gác các pḥng phiếu, và bạo-hành những ai toan bỏ phiếu cho (Cựu-Hoàng) Quốc-Trưởng Bảo Đại.  Các quan-sát-viên cho biết là có sự gian lận rơ-ràng; thí dụ, ngay tại Saigon, Diệm công bố tổng số phiếu bầu cho ông ta mà con số ấy lại nhiều hơn tổng số cử tri trong toàn khu-vực đă ghi danh đi bầu.)

 

*

        Mạng Lưới Học Đường Spartacus của Anh-quốc cũng đă viết về vụ này như sau:

<<In October, 1955, the South Vietnamese people were asked to choose between Bao Dai, the former Emperor of Vietnam, and Diem for the leadership of the country.  Colonel Edward Lansdale suggested that Diem should provide two ballot papers, red for Diem and green for Bao Dai.  Lansdale hoped that the Vietnamese belief that red signified good luck whilst green indicated bad fortune, would help influence the result.

When the voters arrived at the polling stations they found Diem's supporters in attendance.  One voter complained afterwards: "They told us to put the red ballot into envelopes and to throw the green ones into the wastebasket.  A few people, faithful to Bao Dai, disobeyed.  As soon as they left, the agents went after them, and roughed them up...  They beat one of my relatives to pulp.>>

http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/VNngo.htm

 

(Vào tháng 10 năm1955, dân-nhân Nam Việt-Nam được trưng-cầu ư-kiến để chọn, giữa Cựu-Hoàng Bảo Đại Diệm, lấy một người lănh-đạo quốc-gia.  Đại-tá Edward Lansdale đề-nghị Diệm thực-hiện 2 lá phiếu, một màu đỏ cho Diệm và một màu xanh cho Bảo Đại.  Lansdale hy-vọng rằng, việc người dân Việt Nam thường tin màu đỏ là màu may-mắn c̣n màu xanh là màu xui-xẻo, sẽ có ảnh-hưởng tốt cho Diệm trong kết-quả cuộc bỏ phiếu [“xanh bỏ vào giỏ (rác), đỏ bỏ vào thùng (phiếu)”].

Khi cử-tri đến các pḥng phiếu, họ thấy do các ủng-hộ-viên của Diệm phụ-trách.  Sau đó, một cử-tri đă than-van: “Chúng bảo chúng tôi phải bỏ phiếu đỏ vào phong b́ để nhét vào thùng phiếu, và ném phiếu xanh vào giỏ rác.  Có một số người trung-thành với Bảo Đại nên không tuân theo.  Ngay sau khi họ rời pḥng phiếu, họ đă bị các nhân-viên kia rượt theo và bạo-hành...  Chúng đă nện nhừ-tử một người bà con của tôi.)  

V.v...

*

        Như thế tức là ông Ngô Đ́nh Diệm -- vừa không dám tự-tin về tài-năng của ḿnh, vừa tự bôi-bác lương-tâm đạo-đức của ḿnh, vừa khinh thường dân-chúng -- ngay từ giờ phút đầu tiên, trước khi trở thành Tổng-Thống đầu tiên của nước Việt-Nam Cộng-Ḥa, đă phản-bội ḷng tin của đồng-bào cử-tri của ḿnh.

 

LÊ XUÂN NHUẬN