NHIỆM-KỲ TỔNG-THỐNG ĐỆ-NHẬT CỘNG-HOÀ

LÀ BAO NHIÊU NĂM

 

 

Theo Ông NGUYỄN VĂN MINH

(Cựu đại-ứy, biệt-phài tại Văn Pḥng ông Cố Vấn Ngô Đ́nh Cẩn):

 

“Tôi được Thượng Nghị Sĩ Lê Châu Lộc, nguyên Sĩ Quan Tùy Viên của Tổng Thống Diệm, hiện định cư tại Hoa Kỳ, kể lại:

“Năm 1959, sau khi đắc cử Tổng Thống nhiệm kỳ hai. Ba ngày sau khi có kết quả bầu cử,  Tổng Thống gọi tôi (Đại Úy Lộc) và Đại Úy Nguyễn Bằng (Sĩ Quan Cận Vệ), đi theo.  Tổng Thống đến các Chùa trong khu vực nội và ngoại thành Sài G̣n để cám ơn khối Phật Giáo đă ủng hộ ông...”

(Trích từ cuốn sách “Ḍng Họ Ngô Đ́nh: ước mơ chưa đạt” Chương 2.1)

Tức là nhiệm-kỳ tổng-thống (1959-1955=) 4 năm

 

 

Theo ông PHANXICO TRAN

(Cựu đồng pháo-thủ với Lê Châu Lộc, là Sĩ-Quan Tuỳ-Viên của Tổng-Thống Ngô Đ́nh Diệm):

 

Date: Wednesday, June 3, 2009, 6:50 AM)

Tức là nhiệm-kỳ tổng-thống (1962-1955=) 7 năm