LỜI GIỚI-THIỆU:

 

            Nhân dịp kỷ-niệm “200 Năm Đức-Mẹ Hiện Ra Tại La-Vang (1798-1998)”, các nhân-vật tên-tuổi Ky-Tô-Giáo Việt-Nam và ngoại-quốc đă đặc-biệt biên-soạn và tham-khảo những bài tiêu-biểu tổng-lược sự-tích ấy, để làm tài-liệu căn-bản cho lịch-sử của “biến-cố” nói trên.

            Chúng tôi xin trích nêu ra các đoạn chủ-yếu sau đây, để độc-giả khắp nơi thưởng-lăm.

                                                                Đức Cố LÊ

 

CHƯƠNG I

NGUỒN GỐC HAI TIẾNG “LA VANG”

 

A/  TÀI-LIỆU:

 

          Báo “Thằng Mơ” (918 S First St, San Jose, CA 95110, USA), số 832 ra ngày 28-3-98, có đăng bài “Tinh Thần La Vang” của Trần Văn Trí.  Một trong các tiểu-mục của bài này là “Tên La Vang”:

          Trong hạt Dinh Cát có một họ đạo tên là Cổ Vưu được thành-lập từ thế-kỷ 17, nay c̣n gọi là xứ Trí Bưu.  Người dân sống bằng nghề “làm củi” (chính-yếu là chặt những cây nhỏ dùng để nấu bếp).  Theo linh-mục Stanislaô Nguyễn Văn Ngọc, đặc-điểm trong vùng là đồng-bào Công Giáo và không-Công-Giáo đoàn-kết mật-thiết với nhau.  Từ thế-kỷ 16, dân đi làm rú, c̣n gọi là “đi củi”.  Họ phá một sở rẫy giữa rú xanh cách Cổ Vưu độ 7 cây số để trồng khoai sắn và cấy lúa.  Người dân đặt tên vùng đó là La Vang.

          Đức giám-mục Hồ Ngọc Cẩn cho biết:  “Ban đêm, phường La Vang không có sự thinh lặng.  Đêm nào người ta cũng la lối om ṣm.  Họ đánh mơ, đánh thùng rộn ràng, để đuổi các thú dữ như heo rừng, voi, cọp từ rú xanh ra phá khoai, sắn, lúa, nên người ta gọi là phường La Vang.” (Lm Lê Văn Thành: Đức Mẹ La Vang, 1955, tr. 15-16).

          Nhưng giải-thích sau đây của linh-mục Philipphê Lê Thiện Bá, gốc Cổ Vưu, có cơ-sở hơn:  “Trong sổ bộ lập từ đời nhà Lê, nơi đó, tức sở rẫy của dân Trí Bưu, gọi là phường Lá Vằng, v́ có nhiều cây lá vằng, một thứ cây có hột đen ăn được và lá là vị thuốc mà phụ-nữ xứ Dinh Cát dùng để uống sau khi sinh đẻ.  Về sau người dân đọc Lá Vằng ra La Vang, và nơi Đức Mẹ hiện ra được gọi là linh-địa La Vang.” (Lm Stanislaô Nguyễn Văn Ngọc: Linh-Địa La Vang, tr. 32-34 và Lm Hồng Phúc: Đức Mẹ La Vang, tr. 30-31).

 

B/  NHẬN-XÉT:

 

           La Vang đă trở thành một “linh-địa”, và các nhà viết sử, chủ-yếu là các tu-sĩ Ky-Tô-Giáo, không thể không t́m hiểu và viết về nó, kể cả nguồn gốc của địa-danh này.  Nhưng ở đây lại có hai lời giải-thích khác nhau của các tu-sĩ:  một bên là giám-mục Hồ Ngọc Cẩn do linh-muc Lê Văn Thành kể lại (“La Vang”); một bên là các linh-mục Lê Thiện Bá, Nguyễn Văn NgọcHồng Phúc (“Lá Vằng”).

 

a)  Bản-thân các tài-liệu:

 

          1- Tài-liệu của Lm Lê Văn Thành được xuất-bản năm 1955 (vào đầu thời-kỳ chấp-chính của tổng-thống Ky-Tô-Giáo Ngô Đ́nh Diệm, và căn-cứ vào lời của Gm Hồ Ngọc Cẩn (“La Vang”).

          2- Tài-liệu của Lm Nguyễn Văn Ngọc được xuất-bản năm 1978 (ba năm sau khi CSVN đă chiếm Miền Nam) và căn-cứ vào lời của Lm Lê Thiện Bá, người được xem là gốc Cổ Vưu (“Lá Vằng”).

          3- Tài-liệu của Lm Hồng Phúc được xuất-bản năm 1997 (sau khi CSVN đă “đổi mới” và Giáo Hội Ky-Tô-Giáo trong nước (được CSVN chấp-thuận) đă chuẩn-bị cho đại-hội La Vang sẽ diễn ra vào năm 1998) (“Lá Vằng”).

 

b)  Thắc-mắc:

 

          1-  Báo “Saigon USA” (345 E Santa Clara St, #108, San Jose, CA 95113, USA), số 97 ra ngày 14-9-98, có đăng bài “Linh-Địa La Vang”, trong đó có đoạn: “... dưới thời hai Cha Sở: Bonin (Ninh) và Cadière (Cả). Cha này đă công-tác rất nhiều trong việc kiến-thiết Linh-Địa La Vang lúc ban đầu” (năm 1903).  Đó là vào đầu thế-kỷ 20, gần với sự-tích Đức Mẹ La-Vang hơn các tác-giả kể trên.  Lm Cadière là một học-giả người Pháp thông-thạo về Việt-Nam (hiểu biết và có thể giải-thích nhiều điều, kể cả các điển-tích lịch-sử Trung-Hoa và các ẩn-dụ văn-học trong Truyện Kiều của Nguyễn Du), là một nhân-vật nổi bật trong Hội Ái-Hữu Cố-Đô Huế (AAVH=Association des Amis du Vieux Hué) cũng như Trường Viễn-Đông Bác-Cổ của Pháp.  Hơn nữa, ông đă từng là Cha Xứ Cổ-Vưu (Trí-Bưu) coi cả La Vang.  Tại sao Lm Cadière (cha Cả) không hề nói ǵ về nguồn gốc hay ư-nghĩa của hai tiếng La Vang?

          2-  Giám-mục Hồ Ngọc Cẩn (theo Nguyễn Lư Tưởng trong “Linh-Địa La Vang”, là một nhà thông-thái, gốc Quảng-Trị là Tỉnh của La Vang) đă được đồng-bào cả trong lẫn ngoài Ky-Tô-Giáo biết đến.  Sau khi ông Ngô Đ́nh Diệm chấp-chính (1954-1963), chính-quyền họ Ngô nói chung và giáo-hội Ky-Tô-Giáo Việt-Nam nói riêng đă nhắm ít nhất là hai chủ-đích: giúp cho tổng-giám-mục Ngô Đ́nh Thục (anh của ông Diệm) được phong hồng-y bằng cách gia-tăng tín-đồ ; và phát-triển tầm quan-trọng của La Vang, v́ một cảnh-trí Đức Mẹ hiện ra chắc hẳn sẽ làm cho quốc-gia sở-tại nổi tiếng khắp thế-giới và lôi-cuốn đông-đảo tín-hữu cũng như du-khách từ xa đến hành-hương.  Do đó, lời giải-thích của Gm Hồ Ngọc Cẩn (La Vang là la-lối om-ṣm), hồi đó hẳn là đáng tin-cậy nhất nên Lm Lê Văn Thành đă trích dẫn và xuất-bản vào năm 1955 (là năm ông Diệm lên làm tổng-thống sau khi mới làm thủ-tướng có hơn một năm).  Hơn nữa, tại sao suốt nhiều năm trời, kể cả sau khi họ Ngô không c̣n, không hề có ai, nhất là trong giới tu-sĩ Ky-Tô-Giáo (thí-dụ giám-mục Lê Hữu Từ) đưa ra một lời giải-thích nào khác hơn?

          3-  Thế th́ Lm Lê Thiện Bá, được xem là gốc Cổ Vưu, làm ǵ, ở đâu, trong lúc lời giải-thích của Gm Hồ Ngọc Cẩn đă được công-bố từ năm 1955, mà măi đến năm 1978 (23 năm sau, và 3 năm sau khi CSVN đă chiếm Miền Nam), mới lên tiếng căi lại rằng La VangLá Vằng?

          4-  La Vang hay Lá Vằng thật ra không thành vấn-đề, mà vấn-đề chính là:  Một “tài-liệu” của một giáo-phẩm cao-cấp Ky-Tô-Giáo (giám-mục Hồ Ngọc Cẩn) xuất-bản năm 1955 (giữa thế-kỷ 20 tiến-bộ này) mà đă bị một số tu-sĩ cấp dưới (thí-dụ linh-mục Hồng-Phúc), thuộc cùng giáo-hội,  phản-bác, cho là không đúng sự thật; vậy th́ làm sao tin được các “tài-liệu” khác của những người cùng giáo-hội ấy viết ra, từ một thế-kỷ chậm tiến trước đó, lui về cho đến thế-kỷ 16 xa xưa?

 

Mục-Lục                                                  Chương II