HỮU VỚI V

 

Thin-hạ tranh-cường hữu-... với v-...

Chỉ  v  lối  b  lỡ  chun  v!

Do-tha pha nọ, mnh xưng hữu-...!

Tự-ng bn ny, họ gọi v-...!

Hữu-... tức quy-hng điều ngụy-hữu!

V-... l việt-thắng tnh hằng-v!

Cho nn thon-hữu-... l v-hữu-...:

‒ Vị-lộ = v-đề ‒ chẳng phải v!

 

                             THANH-THANH