Ngày nay, mang thân-phận thất-quốc, lưu-vong, chỉ trừ những kẻ đă ở hẳn bên phía cộng-sản Việt-Nam rồi, c̣n th́ không cóPhật-Tử Tranh-Đấunào mà không luyến-tiếc Việt-Nam Cộng-Ḥa.

Trong lúc đó, có một số “Giáo-Dân Tranh-Đấu”, đến tận ngày hôm nayđă gần 40 năm quavẫn c̣n tự-hào, hănh-diện v́ ḿnh không những chỉ chống-phá cá-nhân Tổng-Thống Nguyễn Văn Thiệu mà đă đạp đổ cả Chính-Thể Việt-Nam Cộng-Ḥa.

Tóm lại, nếu v́ một lư-do nào đó mà phải gán riêng cho đích-danh một số người nào đó là “thủ-phạm chính” quấy-rối an-ninh trật-tự công-cộng nhất, lũng-đoạn t́nh-h́nh chính-trị quốc-gia nhất, gây cho tinh-thần dân-chúng hoang-mang nhất, khiến cho ư-chí chống-Cộng của chiến-sĩ giao-động nhất, vào mấy năm cuối-cùng của Chiến-Tranh Việt-Namtức là đâm một nhát dao chí-tử vào Việt-Nam Cộng-Ḥa khi đang hấp-hốith́ số người đó rơ-ràng, không thể chối-căi được, phải là thành-phần cực-đoan trong Nhóm “Giáo-Dân Tranh-Đấucác linh-mục cộng-sản nằm vùng, tay sai và thân-Cộng, cùng với Ban Lănh-Đạo của “Phong-Trào Chống Tham-Nhũngdù là một bộ-phận nhỏcủa giới tín-đồ Kitô-Giáo Miền Nam Việt-Nam.

LCCN: 2012900099

ISBN 978-0-9763498-5-3