TÔI ĐĂ GÓP PHẦN

GIỮ GHẾ TỔNG-THỐNG

CHO ỨNG-CỬ-VIÊN NGUYỄN VĂN THIỆU

 

 

        TRONG cuộc bầu-cử Tổng-Thống & Phó Tổng-Thống Đệ-Nhị Việt-Nam Cộng-Ḥa nhiệm-kỳ đầu tiên này,

có cả thảy 11 liên-danh ra tranh-cử, mà liên-danh quân-lực là Trung-Tướng Nguyễn Văn Thiệu và Thiếu-Tướng

Nguyễn Cao Kỳ.

        Trong thời-gian vận-động, tôi nhận được lệnh bí-mật của Chuẩn-Tướng* Nguyễn Ngọc Loan, (Cục-Trưởng An-Ninh Quân-Đội, Đặc-Ủy-Trưởng Trung-Ương T́nh-Báo, kiêm) Tổng-Giám-Đốc CSQG, lập kế-hoạch đặc-biệt để đảo-chánh “nội-bộ và ôn-ḥa” giữa hai ứng-cử-viên kể trên.

 

        Thiếu-Tá (về sau là Đại-Tá) Cao Văn Khanh, nguyên là Chánh-Sở I An-Ninh Quân-Đội, từ Vùng I Chiến-Thuật, được cử vào làm Giám-Đốc CSQG Vùng II CT, thay-thế Kiểm-Tra Nguyễn-Bính vốn là viên-chức chuyên-ngành.

        Trước ngày bầu-cử chừng vài tuần, Thiếu-Tá Khanh đi họp ở Cam-Ranh về, kể lại với tôi rằng Chuẩn-Tướng Loan dặn rơ là “Ông về bảo thằng Nhuận nó soạn-thảo một kế-hoạch hành-động cụ-thể cho Cảnh-Sát toàn Vùng II.”

        Đó là kế-hoạch lật đổ ngôi-thứ của Trung-Tướng Thiệu

        Tôi hỏi chi-tiết th́ Thiếu-Tá Khanh cho biết rằng đây là quyết-định của Thiếu-Tướng Nguyễn Cao Kỳ, do

Chuẩn-Tướng Loan thụ-ủy thi-hành, được tóm-tắt như sau:

-------

*Chuẩn-Tướng VNCH: Tướng 1 sao.

-------

 

        Một mặt vận-động tích-cực để liên-danh Thiệu+Kỳ đắc-cử Tổng-Thống và Phó Tổng-Thống (điều mà chúng tôi nghiên-cứu t́nh-h́nh thấy rơ là sẽ dễ-dàng xảy ra). Một mặt lợi-dụng ảnh-hưởng của An-Ninh Quân-Đội đối với quân-nhân nói chung và nhất là các đơn-vị chiến-đấu ở các thành-phố lớn, và của Cảnh-Sát Quốc-Gia―CSQG ở đây thật-sự là Cảnh-Sát Đặc-Biệt―đối với dân-chúng nói chung và nhất là các giới thương-gia, nghiệp-đoàn, chợ-búa, xe-đ̣, thương-phế-binh, v.v..., để đề-cao tối-đa tài+đức của Kỳ.

        Theo kế-hoạch ấy th́, vào đêm kiểm-phiếu, tất cả các Trưởng Ty An-Ninh Quân-Đội và Trưởng Ty Cảnh-Sát Quốc-Gia toàn-quốc sẽ triệu-tập một cuộc họp tại cơ-quan của ḿnh, với sự tham-dự, tùy nơi, của các cấp chỉ-huy đơn-vị quân-sự và của các Chủ-Tịch Hội+Đoàn kể trên. 

        Họ sẽ lập một Kiến-Nghị tín-nhiệm Thiếu-Tướng Nguyễn Cao Kỳ ở chức-vụ Tổng-Thống và chấp-nhận Trung-Tướng Nguyễn Văn Thiệu ở cương-vị Phó cho Kỳ.

        Các Kiến-Nghị ấy sẽ được gửi bằng công-điện lên Trung-Ương, cụ-thể là Hội-Đồng Quân-Lực―lúc ấy đang nắm thực-quyền quốc-gia, mà trong đó Thiếu-Tướng Nguyễn Cao Kỳ có ảnh-hưởng lớn―thông-báo cho tất cả các cơ-quan đơn-vị chính-quyền và quân-sự, đồng-thời phổ-biến trên các làn sóng vô-tuyến truyền-thanh của Đài Quốc-Gia, Đài Quân-Đội và các Đài địa-phương. Cách-thức giống y như các công-điện ủng-hộ Hội-Đồng Quân-Nhân Cách-Mạng lật đổ chế-độ Ngô Đ́nh Diệm vào ngày 1-11-1963.

Cũng nội trong đêm, mọi việc sẽ được chuẩn-bị sẵn-sàng để sáng hôm sau sẽ có những cuộc mít-tinh đồng-loạt

khắp nơi, với thành-phần tham-dự đông-đảo hơn, hậu-thuẫn cho một Hội-Đồng Quân+Dân ở Thủ-Đô, trong lễ công-bố kết-quả cuộc tổng-tuyển-cử, trực-diện áp-đảo buộc Thiệu phải nhường ngôi-vị số-một cho Kỳ.

        Họ đă ước-tính là cuộc đảo-chính này―chỉ có tính-cách nội-bộ giữa 2 cá-nhân, và ôn-ḥa―chắc-chắn sẽ

thành-công; và tuy “qua mặt” Hoa-Kỳ, nhưng sẽ không bị Hoa-Kỳ phản-đối gay-gắt lắm, v́ cả hai, Thiệu và Kỳ, đều đă được phía Đồng-Minh biết tên, quen mặt cả rồi. Chỉ là vấn-đề sắp-xếp vị-thứ giữa 2 viên tướng với nhau mà thôi.

        Như thế tức là ngoài mặt th́ Thiếu-Tướng Kỳ thuận để Trung-Tướng Thiệu đứng tên làm ứng-cử-viên tổng-thống, nhưng trong ḷng th́ quyết giành-giật chức-vị này.

        Để khẳng-định kế-hoạch nói trên, riêng tại Vùng II, Chuẩn-Tướng Nguyễn Ngọc Loan đă đích-thân đến họp tại Nha-TrangCam-Ranh, và trao tận tay cho mỗi cấp cộng-sự liên-hệ một số tiền-mặt để thưởng trước, gọi là chi-phí điều-hành. (Về sau, tôi nghe nói là mỗi người nhận được năm trăm ngh́n đồng; có người nhiều hơn.)

*

        Nhưng tôi không chịu.

        Đảo-chính, chỉnh-lư, biểu-dương lực-lượng.

        Lính Mỹ đổ vào.

        Sinh-viên biểu-t́nh.

        Phật-tử xuống đường.

        Giặc Cộng xông lên.

        T́nh-h́nh rối beng, dân ta đă khổ nhiều rồi.

        Luật-pháp từ bốn năm qua đă bị vo tṛn bóp méo do tay quân-nhân.

        Quốc-Trưởng Phan Khắc Sửu, Thủ-Tướng Phan Huy Quát, chính-khách Trần Văn Hương, cốt lấy cái tiếng dân-sự nhưng không do dân bầu lên, nên chỉ là bù-nh́n thôi.

        Nay mới vừa có Hiến-Pháp, bây giờ bầu-cử Tổng-Thống và Phó Tổng-Thống là để có một Chính-Quyền hợp-pháp, tái-lập ổn-định, đi vào Dân-Chủ, không phải là để cho các Tướng+Tá tiếp-tục tranh giành địa-vị cá-nhân.

        Nếu có tranh-chấp th́ hăy tranh-chấp trong ṿng hiến-định mà thôi.

        Hội-Đồng Quân-Lực (Tướng-Lănh), là người trong cuộc, là người đang nắm thực-quyền, mà đă chọn lựa như thế, tức là đă định giá-trị và phân ngôi-thứ của từng người rơ rồi. Chống lại tức là chà-đạp đạo-đức chính-trị, tiếp-tục diễn tṛ phá rối trị-an mà thôi.

        Người dân đă ở trong thế chẳng-đặng-đừng: nếu phải chọn giữa hai cái dở, nên chọn cái nào ít dở hơn.

        Tôi bèn nhờ Phối-Trí-Viên* của tôi, lúc đó là Đại-Tá Không-Quân Brad C. Crane, nhắn với Trung-Ương của họ ở Sài-G̣n cử một đại-diện cao-cấp lên Pleiku gặp tôi gấp v́ có chuyện cần.

-------

*Cố-Vấn CIA lần-lượt được gọi là “Cố-Vấn”, “Sĩ-Quan Liên-Lạc”, “Phối-Trí-Viên”, “Người Bạn Đồng-Minh”.

-------

        Cơ-quan CIA ở Sài-G̣n biết tôi quen thân với một viên-chức của họ trong đó, tên là Smithson, cựu cố-vấn của tôi hồi c̣n ở Ban Mê Thuột. Họ liền phái Smithson bay lên gặp tôi.

        Tôi nói tóm-tắt với Smithson là tôi không có liên-hệ ǵ với Thiệu, nhưng tôi phản-đối cuộc đảo-chính ấy, dù

không đổ giọt máu nào.

        Tôi nhấn mạnh rằng tôi nắm vững t́nh-h́nh, biết rơ nhu-cầu nhân-sự chống Cộng; nhưng tôi cũng hiểu rơ tâm-tư nguyện-vọng của dân-nhân, của đại-đa-số thấp cổ bé miệng, chứ không phải chỉ qua một số công-chức và quân-nhân cao-cấp tại thị-thành.

        Smithson không t́m hiểu động-cơ nào thúc-đẩy tôi chọn thái-độ như trên, v́ họ đă biết rơ tôi, đă có lượng-giá về tôi từ lâu rồi, nên chỉ chăm-chú hỏi tôi về chi-tiết của cuộc âm-mưu.

        Do đó, tôi thấy là phía Mỹ chưa có tin-tức ǵ về biến-cố sắp-sửa xảy ra.

*

        Kết-quả là cuộc bầu-cử Tổng-Thống & Phó Tổng-Thống Việt-Nam Cộng-Ḥa lần đó, ngày 3-9-1967, diễn ra b́nh-thường. 

        Sau khi đă chận đường Dương Văn Minh, Liên-danh Thiệu+Kỳ đắc-cử, với 35% số phiếu cử-tri đi bầu, vượt xa 10 liên-danh kia (dù trong đó có Phan Khắc Sửu, Trần Văn Hương, Hà Thúc Kư, Trương Đ́nh Dzu).

        Ứng-cử-viên Nguyễn Văn Thiệu vẫn giữ nguyên cương-vị đầu tàu, với Nguyễn Cao Kỳ làm Phó Tổng-Thống.

        Không có An-Ninh Quân-Đội và Cảnh-Sát Quốc-Gia xúi-giục quân và dân lập kiến-nghị ǵ, đảo lộn thứ-tự ǵ

trong liên-danh Thiệu+Kỳ.

        Thế là tôi đă phá vỡ được âm-mưu đảo-chính của Thiếu-Tướng Nguyễn Cao Kỳ, giữ vững chiếc ghế tổng-thống cho Trung-Tướng Nguyễn Văn Thiệu.

*

 

        (Sau này tôi mới biết là chính Thiếu-Tá Cao Văn Khanh, Giám-Đốc CSQG Vùng II Chiến-Thuật, đă bí-mật báo-cáo âm-mưu này lên Trung-Tướng Nguyễn Văn Thiệu. Mời xem

 

        Nhưng, trong thực-tế của t́nh-h́nh lúc bấy giờ, ứng-cử-viên Trung-Tướng Nguyễn Văn Thiệu hẳn không thể nào tự ḿnh làm ǵ chống lại nổi thế+lực của ứng-cử-viên Thiếu-Tướng Nguyễn Cao Kỳ, đến nỗi Thiệu phải kư giấy hứa là nếu ḿnh đắc-cử Tổng-Thống th́ sẽ nhường Kỳ toàn quyền bổ-nhiệm Thủ-Tướng và các Tổng/Bộ-Trưởng cũng như các Tư-Lệnh quân-sự trọng-yếu!

        Kỳ từng là một thủ-tướng toàn-quyền, đă lập pháp-trường cát bắn cộng-sản, đă dẫn đầu nhiều phi-vụ oanh-tạc Bắc Vĩ-Tuyến 17, lại là đương-kim Chủ-Tịch Hội-Đồng Tướng Lănh―qua cái gọi là “Quân-Ủy-Hội” mà Thiệu đă kư tên cam-kết tuân-phục tổ-chức này―; Kỳ là người vẫn c̣n nắm chắc Không-Quân, với cánh tay đắc-dụng là Chuẩn-Tướng Nguyễn Ngọc Loan [là người cầm đầu An-Ninh Quân-Đội, Trung-Ương T́nh-Báo và Cảnh-Sát Quốc-Gia, là người “dám làm”, nhất là sau khi dẹp xong phong-trào “Phật-Tử Tranh-Đấu” tại Miền Trung trong năm vừa qua]; chưa kể sự hậu-thuẫn của Đại-Tướng William C. Westmoreland, Tư-Lệnh Quân-Đội Hoa-Kỳ tại Việt-Nam.

        Thiệu mà được giữ lại ở số 1 hiển-nhiên là do sự can-thiệp kịp-thời của Chính-Phủ Hoa-Kỳ, qua Đại-Sứ

Ellsworth F. Bunker, bắt đầu từ cơ-quan CIA, thuận theo ư-kiến của tôi.)

 

<CSH    <BLMT